[1]
Ballo, P. and Sýkora, J. 2003. Monitoring of Alpine Marmot (Marmota marmota latirostris) colonies in the West Tatra Mountains - I. Oecologia Montana. 12, 1-2 (Dec. 2003), 41-50.