(1)
Sizov, I.; Onipchenko, V.; Komarov, A. Life Span Indirect Evaluation of Three Alpine Perennial Plants. OM 1999, 8, 21-26.